Tens algun dubte o simplement
vols posar-te en contacte amb nosaltres...?

Completa el formulari:
 
La finalitat d'este formulari, és la posada en contacte del vivesantjoan amb els usuari que han realitzat una consulta per mitjà del mateix.
L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant és responsable dels fitxers i es compromet a no destinar-los a una finalitat distinta per a la qual van ser arreplegats ni a cedir els mateixos de forma il·legítima a tercers. L'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant es compromet a tractar les teues dades confidencialment i a aplicar les mesures necessàries per a evitar el seu tractament o accés no autoritzat segons normativa vigent..

L'ompliment del formulari per la teua part (usuari) suposa el teu consentiment expresse a l'arreplega de les teues dades per part l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, donant-te per informat, sabent que les teues dades seran emmagatzemats en els fitxers propietat de la mateixa.

T'informem que tens el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teues dades. Per a exercitar estos drets, pots dirigir una petició escrita per correu postal a la direcció: Ajuntament de Sant Joan d'Alacant Plaça de l'Església,2, 03550 Sant Joan d'Alacant Alacant/España.