Textos
legals
Política de privacitat
 

A l’enviar dades de caràcter personal mitjançant www.xxxxxxxxxxxxxxxx, vosté admet haver sigut informat o informada que les dades que facilita seran incloses dins d’un fitxer en la base de dades de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, i manifesta el seu consentiment. També admet haver sigut informat o informada de la possibilitat d’exercitar els drets (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per mitjà de correu electrònic a la següent adreça propietat de l’Ajuntament:

participa@santjoandalacant.es

O bé a través de notificació escrita fefaent a l’adreça següent:

Ajuntament de Sant Joan d’Alacant
Plaça de l’Església,2
03550 Sant Joan d’Alacant

Quan es demanen dades personals a través del portal, s’informarà prèviament la persona usuària, de forma clara i inequívoca, dels punts següents:

1.Existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, finalitat de l’arreplega i persones destinatàries de la informació.

2.Possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

3.Identitat i adreça de la persona responsable del tractament de les dades.

La persona usuària serà l’única responsable a causa de l’ompliment dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Les persones usuàries de www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que presten el seu consentiment al tractament de les seues dades personals conforme a la legalitat vigent, tenen el compromís de l’Ajuntament del compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-les, adoptant les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La cessió de dades s’efectuarà a aquelles entitats col·laboradores del portal, amb l’única finalitat de millorar la qualitat dels serveis prestats. En tot cas, la persona usuària podrà rebutjar aquesta cessió comunicant-ho expressament.
Aquells llocs del Portal que tenen una finalitat de prestació de serveis a menors no usaran la informació personal sense el consentiment dels pares, de les mares, tutors o tutores.